สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 30%

Total votes: 10
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประชาสัมพันธ์ งบรายรับ-รายจ่าย และผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

Share

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2และ3) พ.ศ.2543 ข้อ 40 ระบุว่า "เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวันตามแบบที่กรมการปกครองกำหนด แล้วส่งสำเนารายงานการรับ-จ่ายดังกล่าวไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบและเก็บเป็นข้อมูลระดับจังหวัด ภายในระยะเวลาสิบห้าวันหลังจากนั้นแล้วให้จังหวัดรายงานกรมการปกครองทราบ

     ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล จึงขอประกาศข้อมูลรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

 

     องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ตามเอกสารด้านล่างนี้