สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 30%

Total votes: 10
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2560

Share

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 101 กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

     องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

 

     องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ตามเอกสารด้านล่างนี้