สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 30%

Total votes: 10
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

Share

 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  1 โดยได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลได้ให้ความเห็นชอบ ตามมติที่ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25  ธันวาคม  พ.ศ. 2560 แล้วนั้น

  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561-2564)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  1 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณในช่วงปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<