สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 30%

Total votes: 10
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านชาด หมู่ที่ 1

Share

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านชาด

หมู่ที่ 1 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 


                     

            ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร  ตั้งแต่วันที่  19 ธันวาคม 2560  ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากที่ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.saimoon.go.th  หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-869012 ในวันและเวลาราชการ