ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเสียว หมู่ที่ 4

Share

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเสียว หมู่ที่ 4 ประมาณราคา ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 300,000 บาท